Allochtone zorgconsulent als brug tussen ziekenhuis en allochtone patiënt

Om de communicatie tussen allochtone patiënten en autochtone artsen en verpleegkundigen te verbeteren, zou het goed zijn de allochtone zorgconsulent in alle ziekenhuizen te introduceren. Ethem Emre van Stichting Trajectbemiddeling Allochtonen (STBA) maakt zich hiervoor hard. Het is zijn streven om jaarlijks vijftig werklozen met een niet-westerse culturele achtergrond om te scholen tot zorgconsulent.

De eerstelijnszorg en een enkel ziekenhuis kennen de allochtone zorgconsulent al. Maar de praktijk is dat lang niet iedere allochtone patiënt binnen het ziekenhuis kan terugvallen op een consulent die zijn of haar taal spreekt en ook nog het nodige weet van de ziekenhuiswereld.

Veel allochtonen, en dan gaat het vooral om mensen van de eerste en tweede generatie, voelen zich niet begrepen door autochtone artsen en verpleegkundigen. Het is niet alleen de taal die een obstakel vormt, maar ook de terminologie die artsen gebruiken en de onbekendheid met de gewoonten binnen de Nederlandse medische wereld. Ze hebben er moeite mee om hun klachten op een voor de arts duidelijke manier over te brengen, wat gevolgen kan hebben voor diagnose en behandeling. Patiënten met een niet-westerse culturele achtergrond voelen zich nogal eens onbegrepen. Er is een kloof ontstaan tussen de medische wereld en allochtonen.

Zorgconsulent

Om de communicatie te verbeteren, zouden meer ziekenhuizen allochtone zorgconsulenten moeten aanstellen. Ethem Emre heeft het plan opgevat om werkloze allochtonen voor deze functie op te leiden. De allochtone zorgconsulent zou een eigen balie in het ziekenhuis moeten krijgen. Allochtone patiënten kunnen daar terecht als zij informatie willen over het reilen en zeilen in het ziekenhuis en over de rechten van de patiënt. Ze kunnen de consulent ook vragen mee te gaan naar een gesprek met een arts of verpleegkundige. De allochtone zorgconsulent kan verder hulp bieden bij rouwverwerking in eigen taal en cultuur, de patiënt tijdens de opname in het ziekenhuis bezoeken, slachtofferhulp bieden, morele ondersteuning geven, nazorg geven bij ontslag uit het ziekenhuis en voorlichting geven aan familie of nabestaanden van de allochtone patiënt.

Op November 10, 2011