Bezwaar tegen uw WOZ-beschikking

De heer X. is eigenaar van een woning in de gemeente Y. en ontvangt een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Hij constateert dat de WOZ-waarde van zijn woning hoger geschat wordt dan het jaar ervoor en dat hij daardoor weer meer belasting moet betalen. Kan de heer X. hier nog iets tegen doen?

Als u eigenaar bent van een woning krijgt u van de gemeente waarin u woonachtig bent ieder jaar in januari of februari een op de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) gebaseerd besluit, een zogenaamde WOZ-beschikking. In zo’n beschikking staat de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde is belangrijk, omdat er meerdere belastingen en heffingen op zijn gebaseerd. Zo wordt de WOZ-waarde gebruikt voor de belastingheffing door het Rijk (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf,- en schenkingsbelasting), de waterschappen (waterschapsysteemheffing) en de gemeenten (onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing).

De WOZ-waarde van de woning is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. Voor de beschikking in 2014 is de waardepeildatum 1 januari 2013. Gemeenten baseren de waarde van de woning (onder meer) op basis van de ligging/locatie, de inhoud en de (perceels)oppervlakte. Hoewel de Waarderingskamer erop toeziet dat gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren, is de WOZ-waardebepaling vaak onnauwkeurig en (dus) te hoog. Aangezien de WOZ-waarde gebruikt wordt voor de heffing van meerdere soorten belastingen, betaalt u als de WOZ-waarde te hoog vastgesteld is, niet alleen te veel belasting aan de gemeente, maar bijvoorbeeld ook aan het waterschap en aan het Rijk.

Daarom is het, zoals in het geval van de heer X., verstandig om binnen de door de gemeente in de WOZ-beschikking gestelde termijn van zes weken in bezwaar te gaan tegen de te hoge WOZ-waarde, om zo door middel van bezwaarschrift met steekhoudende argumenten de WOZ-waarde omlaag te krijgen en daardoor uiteindelijk minder belasting te hoeven te betalen.


Op January 22, 2014