Privacy op de werkvloer

Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over de privacy van werknemers.

Het ging hierbij om de mogelijkheid van een teammanager tot inzien van de e-mailbox van werknemers bij afwezigheid. Deze voorziening was geschikt voor waarneming van of controle op gedrag en prestaties van de werknemers. Dit is ‘een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen’ zoals bedoeld in artikel 27, eerste lid onder l, WOR. Een besluit tot vaststelling van een dergelijke regeling, betrekking hebbend op alle of een groep van in de onderneming werkzame personen, behoeft op grond van artikel 27 WOR de instemming van de OR. Die instemming ontbrak. Het Hof stelt dat de regeling inzien e-mailbox toestemming van de ondernemingsraad vergt op grond van artikel 27 lid 1 Wet op de ondernemingsraden.

Heimelijk filmen personeel in strijd met wet

Het College bescherming persoonsgegevens heeft op 21 november 2013 een onderzoek gedaan naar het gebruik van (heimelijke) camera’s door Media Markt. Het oordeel was dat werkgevers mogen in principe geen gebruik maken van verborgen camera's om personeel te filmen. Onder strikte voorwaarden is dit toegestaan, als er bijvoorbeeld veel wordt gestolen of gefraudeerd, maar andere inspanningen moeten dan niet hebben gewerkt en de controle moet tijdelijk zijn. Mediamarkt heeft in strijd gehandeld met art. 8 Wbp.

Op February 5, 2014