Artikel afbeelding

Let op met aanstellen van distributeur in België

Het distributierecht in België kan herleid worden door deze drie wetten:

  • De wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst.
  • De wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdig beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop.
  • De wet van 19 december 2005 betreffende precontractuele informatie.

Deze drie wetten zijn opgenomen in het wetboek van economisch recht (WER). Deze wetgeving is dwingend recht voor zover het verkoopgebied België of een deel daarvan betreft. De distributeur kent in België een vergaande bescherming. Hou hier rekening mee indien u in België een distributie relatie aangaat. De wet is niet alleen van toepassing op exclusieve distributieovereenkomsten, maar ook op distributieovereenkomsten waarbij de distributeur nagenoeg alle producten in België? verdeelt.

Beëindiging van een distributieovereenkomst is mogelijk indien:

  1. er sprake is van een grove tekortkoming van de distributeur;
  2. een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen; of
  3. een billijke vergoeding wordt betaald.

Ook de billijke vergoeding is veel hoger dan wij in Nederland zijn gewend. Hou er rekening mee dat de Belgische opzegtermijnen veel langer zijn dan in Nederland. Neemt u een te korte opzegtermijn in acht dan dient hierover een vervangende schadevergoeding te worden betaald.

Bijkomende vergoedingen:

In geval van opzegging is de distributeur in beginsel daarnaast nog gerechtigd tot de volgende bijkomende vergoedingen. Dus ook indien u rechtmatig en derhalve met inachtneming van een redelijke termijn heeft opgezegd:

1. Goodwillvergoeding, die volgens recente rechtspraak steeds meer berekend wordt op basis van de brutowinst;

2. Vergoeding kosten (bijv. kosten meest recente reclamecampagne en kosten dienst na verkoo

3. “Rouwgeld”: kosten van de door de distributeur in verband met noodzakelijke ontslagen te betalen ontslagvergoedingen.

Wat te doen?

In de overeenkomt met de Belgische distributeur dient u te kiezen voor Nederlands recht en daarnaast dient u tevens een Nederlandse rechter als bevoegde rechter aan te wijzen.

Op November 10, 2020