Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Artikelen

De ins & outs van het beëindigen van een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd

Met regelmaat krijgen wij vragen over het voortijdig beëindigen van overeenkomsten van opdracht voor bepaalde tijd. Kan er in zo’n geval tussentijds worden opgezegd? En hoe zit het dan met het in acht nemen van een opzegtermijn als er niets is afgesproken? In deze blog geeft advocaat verbintenissenrecht Manita Hamberg antwoord op deze en andere vragen.

Beëindiging overeenkomst van opdracht door een opdrachtgever

De hoofdregel staat in artikel 7:408 lid 1 BW: de opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. De woorden ‘te allen tijde’ moeten daarbij heel letterlijk worden genomen. De opdrachtgever kan daarom altijd van de overeenkomst af, ook als deze voor bepaalde tijd is gesloten. Als voorbeeld: een onderneming kan een overeengekomen jaarcontract met een zzp’er waarbij geen tussentijdse opzeggingsmogelijkheid is overeengekomen, alsnog voortijdig beëindigen.

Consequenties van voortijdige beëindiging

Indien er tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dan is het uitgangspunt dat “te allen tijde” ook met directe ingang betekent. Betekent dit dat de opdrachtnemer in zo’n geval geheel is overgeleverd aan de grillen van de opdrachtgever? Niet helemaal. Op grond van de omstandigheden van het geval kan het namelijk wel zo zijn dat op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid een plotselinge, eenzijdige opzegging te nadelig is voor de opdrachtnemer en er een opzegtermijn in acht moet worden genomen. Indien dat niet is gebeurd door de opdrachtgever, kan er alsnog een schadevergoeding aan de opdrachtnemer worden toegekend.

Recht op loon of vergoeding bij tussentijdse beëindiging

Het feit dat de overeenkomst van opdracht in beginsel tussentijds en met directe ingang door de opdrachtgever kan worden beëindigd, wil niet zeggen dat de opdrachtnemer geen recht heeft op een eindafrekening. Indien het loon is gekoppeld aan de gewerkte uren, dan heeft de opdrachtnemer recht op loon tot de datum van beëindiging. Soms is het loon (gedeeltelijk) afhankelijk gesteld van het behalen van een eindresultaat. In een dergelijke situatie heeft de opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon.

Geen tussentijdse opzegging? Expliciet uitsluiten!

De opdrachtnemer die wil voorkomen dat een opdrachtgever in een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan opzeggen, zal in de overeenkomst met de opdrachtgever expliciet moeten laten opnemen dat een tussentijdse opzegging uitgesloten is. Zo’n uitsluiting kan overigens alleen worden overeengekomen tussen professionele partijen en mag niet worden bedongen bij natuurlijke personen die een opdracht verstrekken. Ook kan er bij natuurlijke personen geen (tussentijdse) opzegtermijn worden overeengekomen en behoudt deze het recht de opdracht per direct te beëindigen. Als voorbeeld: een particulier kan dus altijd een verstrekte opdracht aan een aannemer beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

Op February 21, 2018


Over Manita Hamberg

Manita Hamberg is advocaat bij AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden en adviseert, onderhandelt en procedeert op het gebied van het brede ondernemingsrecht, waaronder het contracten- en verbintenissenrecht, en op gebied van het intellectueel eigendomsrecht (IE), ICT recht, arbeidsrecht en incasso.

Ingediend door AMS Advocaten

Nachtwachtlaan 20, Amsterdam