Artikel afbeelding

Schadevergoeding voor scheefwoners

Schadevergoeding voor scheefwoners - Recht op een schadevergoeding door de Belastingdienst wegens de inkomensafhankelijke huurvergoeding

Peter Pijpelink

In 2013 is de Wet Huurverhoging op grond van inkomen aangenomen.

De wet geeft verhuurders het recht om de huur van een sociale huurwoning jaarlijks extra te verhogen voor twee groepen huurders. Het betreft de huurders met een inkomen tussen € 34.085 en € 43.602 en huurders met een inkomen hoger dan € 43.602,=.

Scheefwonen voorkomen

Doel van de wet is om huurders met een hoger inkomen die een goedkope sociale huurwoning bewonen (‘scheefwoners’), te stimuleren om te verhuizen naar een duurdere woning zodat er voor starters en mensen met een laag inkomen meer sociale huurwoningen beschikbaar komen.

Verhuurders mogen de huur van huurders met een inkomen tussen € 34.085,= en € 43.602,= met 0,5% extra verhogen en de huur van huurders met een inkomen hoger dan € 43.602,= met 2,5%.

Inkomensverklaring belastingdienst

De verhuurders kennen doorgaans niet het inkomen van hun huurders. De wet voorziet daarom erin dat verhuurders het inkomen van hun huurders kunnen opvragen bij de belastingdienst.

Als de afgegeven verklaring aantoont dat de huurder een inkomen heeft hoger dan € 34.678,= dan kan de verhuurder de huur extra verhogen.

Schending privacy?

Artikel 67 van de Algemene wet rijksbelastingen bepaalt dat het de belastingdienst verboden is om gegevens die hij bij zijn taakuitoefening verkregen heeft, te verstrekken aan derden. Dit is anders indien een uitdrukkelijke en duidelijke wettelijke verplichting de belastingdienst tot openbaarmaking verplicht.

Geen wettelijke basis voor verstrekken inkomensverklaring

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaalde in een uitspraak uit 2016 dat de Wet Huurverhoging op grond van inkomen niet een uitdrukkelijke wettelijke plicht in het leven heeft geroepen voor de Belastingdienst om inkomensgegevens te verstrekken.

Daardoor staat vast dat de Belastingdienst vanaf 2013 in strijd met de wet en dus onrechtmatig inkomensgegevens aan verhuurders heeft verstrekt.

Reparatiewetgeving

De minister heeft daarop in april 2016 in een reparatiewet alsnog een solide wettelijke basis voor het verstrekken van inkomensgegevens door de belastingdienst aan huurders gecreëerd.

Wie is aansprakelijk?

In de periode 2013 tot april 2016 hebben verhuurders de huren van scheefwoners verhoogd. Dit op grond van informatie die de Belastingdienst onrechtmatig heeft verschaft.

De vraag is wie aansprakelijk is voor de schade die de huurders leden door die huurverhogingen: de verhuurders of de belastingdienst?

In een vonnis van 10 januari 2018 oordeelde de rechtbank dat de verhuurders niet aansprakelijk waren. Dit omdat zij niet wisten dat de gegevensverstrekking door de belastingdienst in strijd met de wet was.

De belastingdienst is aansprakelijk

De rechtbank bepaalde bij vonnis van 26 april 2018 dat de belastingdienst wel aansprakelijk was.

Een huurder wiens huur met een extra 2,5 procent verhoogd was op basis van de onrechtmatig verstrekte informatie door de belastingdienst, kreeg die verhoging terug van de belastingdienst in de vorm van een schadevergoeding. Deze bedroeg in zijn geval ruim € 500,=. Ook werd de belastingdienst veroordeeld in de proceskosten.

Aansprakelijkstelling

Indien u scheefwoner bent en ook uw huur extra is verhoogd in de periode van 1 juli 2013 tot 1 april 2016 vanwege de door de belastingdienst verstrekte inkomensgegevens, dan moet u de belastingdienst schriftelijk (bij voorkeur per aangetekende post) aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade.

Desgewenst kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.

Peter Pijpelink

Partner Advocaten/ Mediators

Terneuzen

Op September 18, 2018