Artikel afbeelding

Bent u opdrachtnemer/aannemer? Pas op met detacheren!

Bent u opdrachtnemer/aannemer? Pas op met detacheren!

Peter Pijpelink – Partner Advocaten/ Mediators Terneuzen

Detachering is gebruikelijk in met name de bouw- en de ICT-sector.

Als u opdrachtnemer of aannemer bent en u detacheert uw medewerkers aan derden, dan loopt u het risico dat u wordt aangemerkt als een uitzendbureau door Stipp. U bent dan verplicht pensioenpremies voor uw medewerkers af te dragen aan haar. U bent wellicht eerder detacheerder dan u denkt.

Stipp

Stipp verzorgt de pensioenregeling van de branche voor personeelsdiensten. Stipp voert die regeling uit voor uitzendkrachten, payrollers en gedetacheerden.

Sinds 1 januari 2004 zijn alle werkgevers in de uitzendbranche verplicht aangesloten bij Stipp. Dit op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds.

Stipp zoekt actief naar ondernemingen die volgens haar gelden als een uitzendonderneming en die premies zouden moeten afdragen. Dragen die ondernemingen die premies niet vrijwillig af, dan worden zij doorgaans gedagvaard door Stipp.

Uitzendbureau

Wanneer is een onderneming nu een uitzendbureau?

Het verplichtstellingsbesluit definieert de begrippen “uitzendbureau” en “uitzendovereenkomst” als volgt:

• uitzendonderneming:

de natuurlijke of rechtspersoon die voor ten minste 50 procent van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uitzendkrachten ter beschikking stelt van (uitzendt naar) opdrachtgevers, zijnde de werkgever in de zin van artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek.

• uitzendovereenkomst:

de arbeidsovereenkomst, waarbij de ene partij als werknemer door de andere partij als werkgever in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van die werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan die werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

De praktijk

Hoe dit alles in de praktijk uitpakt, blijkt uit een arrest van het Haagse gerechtshof van 25 april 2017.

RMS B.V. verricht onderhoud aan schepen en bruggen. Zij detacheert haar werknemers voor onderhoudsprojecten bij derden. RMS is dan meestal onderaannemer.

Stipp meent dat RMS een uitzendbureau is en eist betaling van achterstallige pensioenpremies. RMS weigert dat. Zij stelt dat zij aannemer is en geen uitzendbureau.

Zowel bij de kantonrechter als het gerechtshof krijgt RMS echter ongelijk. Zij moet ruim 1,3 miljoen EURO aan achterstallige pensioenpremies aan Stipp afdragen.

Cruciaal was de vraag of de werknemers van RMS bij projecten werkten onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. RMS stelde dat haar werknemers werkten onder de leiding en het toezicht van haar eigen voorman. En verder stelde zij dat zij altijd aanneemovereenkomsten sloot en geen uitzendovereenkomsten.

Dit alles baatte haar niet. Het gerechtshof oordeelde namelijk dat het werk van haar werknemers werd gecoördineerd niet door haar voorman, maar door de uitvoerder in dienst van de opdrachtgever van RMS, namelijk de hoofdaannemer. Die uitvoerder kon zelf ingrijpen als hij ontevreden was over het door de werknemers van RMS verrichte werk. Daarnaast werkten de werknemers van RMS niet met eigen materiaal, maar met materialen van de opdrachtgever. Ook dat woog zwaar.

Het Hof oordeelde dan ook dat geen sprake was van aanneming van werk, maar van een uitzendrelatie. RMS moest dan ook achterstallige pensioenpremies afdragen aan Stipp.

Let op!

Als u werknemers detacheert, is het dus van belang dat u in het oog houdt of de loonsom op jaarbasis van de gedetacheerde werknemers niet vijftig procent of meer van de totale loonsom bedraagt.

Ook is van belang om duidelijke schriftelijke afspraken met de opdrachtgever te maken over de vraag wie zeggenschap heeft over uw werknemers. Die afspraken moeten ook in de praktijk worden nageleefd.

Dat kan vervelende verrassingen, in de vorm van een naheffing van Stipp voorkomen.

Peter Pijpelink

Partner Advocaten/ Mediators

Op September 21, 2018