Onderscheid arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde duur

Het is een werkgever verboden om onderscheid in de arbeidsvoorwaarden te maken tussen werknemers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten en met arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is.

Bedingen in strijd met deze bepaling zijn nietig en komen derhalve geen werking toe. De objectieve rechtvaardiging is gegeven als:

1. de ter bereiking van het nagestreefde doel gekozen middelen beantwoorden aan een werkelijke behoefte van de onderneming (legitimiteit);

2. de gekozen middelen geschikt zijn om dat doel te bereiken (doelmatigheid) en

3. de gekozen middelen noodzakelijk zijn om het doel te bereiken (proportionaliteit).

Het Hof ‘s-Hertogenbosch heeft dit jaar uitgesproken dat het beding in de CAO voor de Slijterijen betreffende de toekenning van atv-uren aan uitsluitend werknemers met een contract voor onbepaalde tijd of minimaal een contract voor twee jaar, nietig is. De werkneemster in kwestie kon dus wel gebruik maken van de atv-regeling in de CAO, ondanks de omstandigheid dat zij een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar was aangegaan.

Wellicht een reden om uw interne regelgeving eens tegen het licht te houden?

Op July 11, 2007